Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility

Det är idén för hur vi som företag på Plast AB Orion tar ansvar för hur vi påverkar vårt samhälle, ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Vårt samhällsansvar är långsiktigt och integrerat i vårt tänk på hur vi utför vårt dagliga arbete.

Ekonomiskt ansvarstagande

Plast AB Orions ekonomiska ansvarstagande handlar om vår affärsetik och sättet vi gör vi gör våra affärer på. Utifrån rimliga arbetstider, bra arbetsförhållanden samt en säker arbetsplats säkerhetsställer vi en lönsam verksamhet som är en förutsättning till att kunna bidra till ett bättre samhälle.

Miljömässigt ansvarstagande

Vi agerar på ett långsiktigt och hållbart sätt ur miljösynvinkel både internt som externt.

Sättet som vi säkerställer det på ökar medvetandet på Orion, hos våra kunder och underleverantörer om hur vi påverkar miljön, hur vi utnyttjar våra resurser på ett hållbart och effektivt sätt, att våra produkter inte är farliga och att de når våra kunder och konsumenter på ett så miljövänligt sätt som möjligt, samt att vi klimatkompenserar för det ekologiska fotavtryck som kvarstår.

Socialt ansvarstagande

Genom vårt sociala ansvarstagande ser vi till att våra anställda är nöjda och har en bra arbetsmiljö ur både fysiska och psykologiska perspektiv. Att ha en bra och hälsosam balansgång bland kön, religioner, åldrar och etnicitet där diskriminering inte existerar är en viktig faktor hos Plast AB Orion.